Informació de Conformitat amb l’article 10 de la LSSI

La titular d’aquesta web és:

Identitat: ODONTO-ESTÈTIC INTEGRAL GIRONA S.L.P.

NIF: B17990268

Adreça: c/ Güell 19,  17005  Girona

Tel.:  972487510

Email: info@odontogirona.com

Inscrita al Registre Mercantil de Girona  Tom 2665, Foli 46, Secció 8, Full GI-46428

Condicions d’ús

 L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de ODONTO-ESTÈTIC INTEGRAL GIRONA S.L.P..

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que ODONTO-ESTÈTIC INTEGRAL GIRONA S.L.P. actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a ODONTO-ESTÈTIC INTEGRAL GIRONA S.L.P..

ODONTO-ESTÈTIC INTEGRAL GIRONA S.L.P. no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la seva web.

ODONTO-ESTÈTIC INTEGRAL GIRONA S.L.P. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció:

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola i es sotmetran als Jutjats i Tribunals al domicili del domicili de l’usuari, quan aquest tingui la condició de consumidor o usuari de conformitat amb l’art. 3 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; en cas contrari, seran competents els Jutjats i Tribunals de Girona.